Enki Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Çalışan Adayı Hakkında Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Enki Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. olarak çalışan adaylarımızın başta temel hak ve özgürlüklerini korumak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; çalışan adaylarının seçme ve değerlendirme süreçlerinin planlaması ve/veya yürütülmesi kapsamında kişisel verilerin korunması hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Enki Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “E-İkametSigorta” veya “Şirket” olarak anılacaktır) işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi:

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Çalışan Adayı Başvurunuz kapsamında paylaşmış olduğunuz ve aşağıda belirttiğimiz kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kimlik Bilgisi Adı, Soyadı, TCKN, uyruğu, doğum tarihi, doğum yeri, çalıştığı yer ve unvanı İletişim Bilgisi Cep telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi, Eğitim Bilgisi Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi Mesleki Deneyim Bilgisi Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı) Görsel ve İşitsel Kayıtlar Gerçek kişiye ait fotoğraf, video 2 Ceza mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi Adli sicil kaydının olup olmadığı bilgisi Sağlık Bilgisi Özgeçmişinizde yer verdiğiniz önemli hastalık ve engelli olma durumu, engellilik oran bilgisi Finans Bilgisi Son çalıştığı yerdeki ücret bilgisi, talep edilen ücret bilgisi İşlem Güvenliği Bilgisi Log kayıtları, erişim logları Diğer Sürücü belgesi olup olmadığı, askerlik durumu, muhtemel gidiş tarihi, terhis yılı, seyahat edebilme bilgisi, gece ve vardiyalı çalışma tercih bilgileri, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, görevi, iletişim bilgisi) , yakın/tanıdık ad soyad, görev ve şirket bilgisi ve varsa CV ‘ye eklenen diğer kişisel veriler, hobiler ve ilgi alanları.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Çalışan Adayının kişisel verileri iş başvurusu süresince aşağıda belirtilen kanallardan toplanmaktadır.

Çalışan Adayının kişisel verileri;

toplanmaktadır.

E-İkametSigorta ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz veya başka metinlerde paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, yazılı, fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz yoluyla ve/veya referans kişisi göstermeniz halinde bu kişilerden bilgi almak veya başvurunuz öncesi çalıştığınız iş yerinin temsilcilerinden bilgi almak suretiyle ve/veya Şirket çalışanlarının e-postaları ve insan kaynakları danışmanlık firmaları aracılığıyla topluyoruz.

E-İkametSigorta, bilgi güvenliği ve fiziksel güvenliği sağlamaya yönelik olmak üzere E-İkametSigorta Genel Müdürlük verilerinizi toplamaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepler

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, E-İkametSigorta tarafından işlenebilecektir:

 1. Açık rızanız hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri,) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, eğitim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel, finansal, işlem güvenliği ve diğer) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, eğitim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel, finansal, işlem güvenliği ve diğer) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, eğitim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel, finansal, işlem güvenliği ve diğer) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, eğitim, mesleki deneyim) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:
 6. Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak toplanan (kimlik, iletişim, sağlık, mesleki deneyim, görsel ve işitsel, finansal, işlem güvenliği ve diğer) kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir;
 7. Kişisel Veri Sahibinin Kendisi Tarafından Kişisel Verisini Alenileştirmiş Olması sebebiyle aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir; Veri sahibinin, kişisel verisinin bizzat alenileşmiş (iş arama ve işe alım platformlarında) olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacına uygun olarak açık rıza aranmaksızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, planlanması ve ilgili sürecin takibi amacıyla işlenebilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Bu bağlamda; Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileriniz, sağlık bilgileriniz, özgeçmişiniz içinde yer verdiğiniz özel nitelikli verileriniz, başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla yukarıda belirtilen amaçlara ve hukuki sebeplere uygun olarak işlenmektedir.

Yine bu verileriniz açık rızanız kapsamında E-İkametSigorta Ailesi şirketleriyle, paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kimlik, iletişim, eğitim, mesleki deneyim, görsel ve işitsel veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, sağlık ve diğer kategorisinde toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, E-İkametSigorta tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurt içinde iş ortaklarımıza, beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilere, E-İkametSigorta Ailesine (E-İkametSigorta'un Yönetim Hissedarları, Yönetim Hissedarlarının ve E-İkametSigorta’un bağlı şirketleri, E-İkametSigorta iştirakleri olan Dijital Platforları alt kuruluşları, işletmeleri) hizmet sağlayıcılarına ve/veya alt yüklenicilerine ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine, bilişim teknolojileri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve/veya hizmet desteği almak amacıyla yurt dışında bulunan iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Enki Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’ye başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklardan istifade edebilirsiniz:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 8. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.e-ikametsigorta.com adresinde yer alan E-İkametSigorta Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Enki Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

Nispetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. No:4 Kat:4 Ofis No:10

Beşiktaş, İstanbul” adresine kimliğinizi ispat edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Yine işbu formu doldurarak E-İkametSigorta’a daha önce bildirilen ve E-İkametSigorta sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adreslerinizi kullanmak suretiyle, [email protected] adresine e-posta ile iletilmesi yöntemi ile de başvuruda bulunabilirsiniz. Bildirdiğiniz iletişim adresine yazılı veya elektronik ortamda (e-posta yoluyla) talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurunuz hakkında yanıt verilecektir; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Güncelleme : 15.02.2024 Enki Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

Rating
5.0
3097 reviews
Seçiniz