Türk Vatandaşlığını Kazanma ve Başvuru Koşulları 2024

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

20/02/2024

Türk Vatandaşlığını Kazanma ve Başvuru Koşulları 

Dünya üzerinde hemen her kişinin bir vatanı vardır. Hiçbir kişi vatansız bırakılamaz. Her devletin de vatandaşlık kanunları farklılık gösterir. Bu haftaki yazımızda Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı nasıl kazanılır ve koşulları nelerdir detaylı bir şekilde aktaracağız. 

Türkiye Vatandaşlığı 2 yol ile kazanılır. Doğum ile kazanılan ve sonradan kazanılan vatandaşlıktır. 

Doğum ile kazanılan vatandaşlık doğum anında yapılan bildirim ile doğum anından itibaren hükümlü olur. Doğumla olan Türk vatandaşlığı soy bağı ve doğum yeri esasına göre kazanılır. 

Soy ile kazanılan vatandaşlık Türk vatandaşı olan anne veya babadan kazanılan vatandaşlığı ifade eder. Çocuğun doğum anında anne ya da babadan birisinin Türk vatandaşı olması yeterlidir. Anne veya babadan bir tanesi Türk vatandaşı ise çocuğun Türkiye dışında bir yerde doğmuş olması vatandaşlık kazanmasına engel olmamaktadır. 

Doğan çocuk evlilik dışı bir ilişkiden ise anne ve babanın Türk vatandaşı olmasına göre süreç farklılık gösterir. Anne Türk vatandaşı ise çocuk doğduğu andan itibaren Türk vatandaşı olabilir. Fakat baba Türk vatandaşı ise babalığın tanınması ya da mahkeme kararıyla babalığın belirlenmesi gereklidir. Bunun ardından çocuğa Türk vatandaşlığı verilmektedir. 

Doğum yeri esasına göre de vatandaşlık kazanılabilir. Türkiye’de doğmuş olan çocuklar anne ve babasının belli olmaması durumunda, vatansız olmaları ve milli kanunlar gereğince vatandaşlık kazanamamış olanlar Türk vatandaşlığı alabilir. Bu çocuklar başka ülke vatandaşlığı kazanamamıştır. Türkiye’de bulunmuş olan çocuklar, aksi ispat edilmedikçe Türkiye’de doğmuş sayılmaktadır. Kendisini ifade edemeyen küçük yaştaki çocuklar yetkililer tarafından bulundukları yerin nüfus kütüğüne tescil edilir.

Türk vatandaşlığını sonradan kazanmanın yolları için çeşitli şartlar bulunmaktadır. Farklı koşullarla şartlar yerine getirildiğinde bu hak kazanılabilir. Yetkili makam kararıyla, evlat edinilmesi yoluyla ya da seçme hakkının kullanılması bu koşullar içindedir. Bu üç başlığın şartları aşağıdaki gibidir: 

 • Yetkili makamlarca kazanılan Türk vatandaşlığı aşağıdaki yollarla olur
 • Genel yolla kazanılan 

Bu yolla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı kişilerin gerekli şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile vatandaşlığa hak kazanabilir. Bu şartlar şöyledir: 

 • Vatanı var ise kendi kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre reşit ve ayırt edebilme gücüne sahip olması,
 • Türkiye’de kesintisiz olarak 5 yıl yaşamış olması. Bu 5 yıl başvuru tarihinden geriye doğru kesintisiz olması gerekmektedir,
 • Genel sağlık olarak tehdit oluşturan bir hastalığa sahip olmaması,
 • İyi ahlak sahibi olmak,
 • Türkçe konuşmanın yeterli seviyede olması,
 • Türkiye’de kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirebilecek gelire veya mesleğe sahip olmak,
 • Milli güvenlik ve kamu düzenini engelleyecek bir hallere sahip olmaması,

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te değiştirilen, yabancıların kendileri ve aileleri için Türk Vatandaşlığı almaya hak kazanabilmeleri için birkaç yatırım seçeneği bulunmaktadır. Başvuru sahibinin eşi ve 18 yaşını doldurmamış çocukları da gerekli şartların yerine getirilmesi koşulu ile aşağıda belirtilen yatırım seçeneklerinden biri sağlanarak, Türk vatandaşlığı alınabilmektedir.

Türk vatandaşlığına uygunluk için kriterler aşağıdaki gibidir:

• En az 500.000 ABD doları veya karşılığı para birimi veya karşılığı Türk lirası tutarında sabit sermaye yatırımı yapan yabancı kişiler,

• En az 400.000 ABD doları veya karşılığı para birimi veya karşılığı Türk lirası tutarında gayrimenkul satın alan yabancılar (Bu gayrimenkulün, 3 yıl süreyle satılamayacağının ilgili tapu kütüğüne şerh edilmesi zorunludur.)

• En az 50 kişi istihdam yaratan yabancı kişiler,

• Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara en az 500.000 ABD doları veya karşılığı para birimi veya karşılığı Türk lirası yatıran ve mevduatını 3 yıl süreyle bankada bulunduran yabancı kişiler,

• En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk lirası tutarında devlet tahvili satın alıp 3 yıl yedek bulunduran yabancı kişiler,

• En az 500.000 ABD doları veya karşılığı döviz veya karşılığı Türk lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu payı veya girişim sermayesi yatırım fonu payı satın alıp 3 yıl yedek akçe bulunduran yabancı kişiler,

Yukarıda belirttiğimiz, şartlardan birini taşıyan yabancı yatırımcılar, Cumhurbaşkanı kararıyla istisnai olarak Türk vatandaşlığına hak kazanabilmektedir.

Türk vatandaşlığının kazanılması için başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında da dış temsilciliklere kişinin kendisi ya da bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Aranan tüm şartların kişide bulunması vatandaşlık kazanmada kişiye mutlak bir hak sağlamaz.

 • İstisnai olarak kazanılan

Bazı özelliklerdeki yabancı kişiler, vatandaşlık için aranan genel şartlara sahip olmasalar da Türk vatandaşlığına kabulleri sağlanabilmektedir. Bu istisnai durumlar şunlardır:

 • Bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel veya sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülenlerin, Türkiye’de sanayi tesisi kuranlar gibi ülkeye faydası dokunan kişilerin ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunması
 • Ülkemizin çıkarları için ve uluslararası ilişkilerin gerekliliğiyle ya da herhangi bir sebeple Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığını kazanmaları önemli görülenler
 • İskan Kanununa göre göçmen olarak kabul edilenler. Bu kanuna göre Türk soyundan olanlar ve Türk kültürüne bağlı olup yerleşmek amacıyla tek başına ya da toplu olarak Türkiye’ye gelip göçmen olarak kabul edilenlerdir. Bunların kararını Bakanlar Kurulu verir.

İstisnai durumla vatandaşlık alacak kişinin milli güvenlik ve kamu düzenini bozmayacak özellikte olması şartı aranır. Bu durumla vatandaşlık alacak kişiye diğer şartlar aranmadan İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı verilir.

 • Yeniden kazanılması

Bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybeden kişi yeniden vatandaşlığını kazanmak için ikamet şartına bağlı olarak ya da ikamet şartına bağlı olmamak üzere iki yolla geri kazanabilir. Türk vatandaşlığını ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanmak isteyen kişi milli güvenlik bakımından engel teşkil etmemesi şartıyla şu durumlarda vatandaşlığı kazanabilir:

 • Çıkma izni almak için Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler
 • Ergin olmadıkları için iradeleri dışında anne ya da babaları sebebiyle vatandaşlıklarını kaybeden ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar yeniden Türk vatandaşlığı kazanabilir.

Türk vatandaşlığını ikamet şartına bağlı olarak yeniden kazanmak isteyen kişilerin daha önce Türk vatandaşı olup da vatandaşlığı kaybettirilmesi durumda, Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartı aranarak vatandaşlıkları geri kazanılabilir. Bu kişilerin vatandaşlıklarının geri verilmesi Bakanlar Kurulunun yetkisindedir. 

Aynı şekilde Türkiye’de ikamet edip seçme hakkını kullanarak vatandaşlığını kaybeden kişiler yine üç yıl Türkiye’de ikamet ederek Türk vatandaşlıklarını geri kazanabilirler. Her iki türlüde vatandaşlığını geri kazanmak isteyen kişilerin milli güvenlik bakımından engel teşkil etmemesi gerekmektedir.

 • Evlenme yoluyla kazanılması

Bir Türk vatandaşı ile evlenen kişinin en az üç yıl evli olması gerekmektedir. En az üç yıl evli olan ve evliliği devam eden kişinin Türk vatandaşlığına sadece başvuru yapma hakkını elde eder. Bu ön şartları yerine getiren kişinin Türk vatandaşlığını kazanması için gereken şartlar şöyledir:

 • Aile birliği içinde yaşıyor olmak
 • Evlilik birliğine ters düşen bir harekette bulunmamak
 • Milli güvenlik ve kamu düzenini bozacak hallerde olmamak

Bu şartların tespitini yetkili makamlar tarafından yapılır. Evlilik birliğine ters düşen hareketlerin tespiti yapılırken fuhuş yapmak ya da fuhuş yaptırmaya yönelik davranışlara aracılık yapmak gibi kriterler araştırılır. Yetkili makam tarafından yapılan araştırmaların dosyası İçişleri Bakanlığına teslim edilir. İçişleri Bakanlığı tarafından eşin Türk Vatandaşlığını kazanmasına karar verilir. 

 • Evlat edinilmesi yoluyla kazanılan Türk vatandaşlığı

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan yabancı çocuk milli güvenliği ve kamu düzenini bozacak davranışlarda değilse Türk vatandaşlığı kazanabilir. Çocuğun ergin olup olmadığı kendi milli hukukuna göre tespit edilir. Birden fazla vatandaşlığa sahip olan çocuklarda ise sıkı irtibat halinde olduğu ülke kanunlarına göre erginliği tespit edilir. Ergin olmayan çocukların evlat edinilmesi durumda vatandaşlık başvurusu direkt olarak reddedilir.

 • Seçme hakkı ile kazanılan Türk vatandaşlığı

Ergin olmayan yaşlarda kendi iradeleri dışında anne veya babaları tarafından Türk vatandaşlığını kaybetmiş kişiler ergin olmalarından itibaren üç yıl içerisinde Türk vatandaşlığına başvuru yapmaları gerekmektedir. Seçme hakkını kullanacak kişiler Türkiye’de valiliklere yurtdışında da dış temsilciliklere dilekçe ile başvuru yapabilir. Başvurular yetkili makamlarca değerlendirilir. Seçme hakkını kullanan kişinin Türk vatandaşlığına geçmesi ya da Türk vatandaşlığından ayrılması eşin vatandaşlığını etkilemez. 

Türk vatandaşlığında başvuruda bulunacak kişiler aşağıdaki süreçlere dikkat etmelidir: 

 • Başvuru yapacak kişi Türkiye’de ise ikamet ettiği valiliğe, yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliğine, başkonsolosluğa ya da konsolosluklara başvuracaktır.
 • Başvuru, vatandaşlık başvurusu yapacak kişinin bizzat ya da resmi vekâlet verilen vekili tarafından yapılmalıdır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez. 

Vatandaşlık başvurularının kararları İçişleri Bakanlığındadır. Müracat yapılan kurumlar tarafından karar verilemez. Bu kurumlar ancak şartların yerine getirilip getirilmediğini tespit ederler. Vatandaşlığını kaybeden kişilerin yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması da Bakanlar Kurulunca yapılmaktadır.

Başvuru dosyaları vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından incelenir. İnceleme Komisyonu yurt içinde, il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il millî eğitim müdürlüğü ve sosyal hizmetler il müdürlüğünden en az şube müdürü düzeyindeki temsilcilerden oluşmaktadır. Tüm şartların yerine getirildiğine karar veren komisyon hazırladığı raporu İçişleri Bakanlığına gönderilmesi için müracaat makamına iletir. Müracaat makamından İçişleri Bakanlığına iletilen başvuru dosyası, yapılan incelemelerin ardından yetkililerce Türk vatandaşlığı kazanma talebi hakkında karara bağlanır.

Türk vatandaşlığına başvuru yapacak takipçilerime faydalı bir yazı olmasını dileriz. Yazımızın devamının da olacağını belirtmek isteriz. E-ikametsigorta ekibi yabancı sağlık sigortanızı güvenli ve hızlı bir şekilde yapmanızı sağlarken, ülkemizle ilgili tüm detayları da size sunmak için çalışmaya devam ediyor. 

E-İkametSigorta.com olarak, İkamet ve vatandaşlık süreçlerinizi, profesyonel partner şirketlerimiz ile eksiksiz, yasal süreçlere uygun ve güvenle alabilirsiniz.

Aşağıdaki WhatsApp numarasına talebinizi iletin, yetkili ekibimiz mesai saatleri içinde size ulaşıp gerekli desteği sağlayacağında emin olabilirsiniz.

E-İkamet Sigorta Ekibi

Saygılarımızla

WhatsApp Number: https://wa.me/905304682003Tags: Insurance for Residence ; Foreign Health Insurance; Insurance for Foreigners; Health insurance for residence permit in Turkey; Residence Insurance; страховка длявнж в турции ; www.e-ikamet.goc.gov.tr; Foreigner Health Insurance ; Residence Insurance ; İkamet insurance; Yabancı Sağlık Sigortası , İkamet Sağlık Sigortası, İkamet Sigorta, Turkish Citizenship, Ankara Sigorta, Türk Nippon Sigorta, Sompo Japan Sigorta, Arex Sigorta, Groupama Sigorta, Demir Sigorta

En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz