İkamet için Yabancı Sağlık Sigortası

Önemli Uyarı: Açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, güncel ve detaylı bilgilere e-ikamet.goc.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

01/09/2022

İkamet için Yabancı Sağlık SigortasıYABANCILAR ZORUNLU İKAMET İZNİ SİGORTASI (STANDART) 

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kısa dönem ikamet izinlerinde yaptırılması zorunlu olan yıllık özel sağlık sigortası poliçesidir. Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancı uyrukluların almak zorunda olduğu, Nüfus ve Göç İşleri Genel Müdürlüğü tarafından istenen teminatların verildiği sağlık sigortasıdır.

Satın almak için buraya tıklayınız.

YABANCI UYRUKLU İKAMET SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Bu özel şartlar 08.07.2015 itibariyle Yabancı Uyruklu İkamet Sağlık Sigorta Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Mapfre Genel Sigorta A.Ş. (bundan sonra Sigortacı olarak adlandırılacaktır) ve Sigorta Ettiren/Sigortalı’nın üzerinde mutabık kaldığı şartlar doğrultusunda hazırlanan Sigorta Poliçesi; Sigorta Ettiren/Sigortalı’nın doldurup imzaladığı ve Sigortacının kabul ettiği Başvuru Formu ve Sigortalı Bilgilendirme Formu ile poliçenin ayrılmaz parçaları olan Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Özel Şartları, Sertifika, Kullanım Rehberi ile Anlaşmalı Kuruluş Kitapçığı ve varsa Ek Protokol’den meydana gelmektedir.

MADDE 1- SİGORTANIN KONUSU

Sağlık Sigortası Genel Şartlarına ek olarak sigortalının bir hastalık ve/veya kaza halinde, Sağlık Bakanlığı’nca ruhsat verilmiş her tür özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatarak ve/veya ayakta tedavisi için gerekli olan giderleri poliçeye ekli sertifikada belirtilen teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlar dahilinde karşılanır.

İşbu police 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

Sigorta teminatı sadece Sigorta Poliçesinde yer alan kişiler için geçerli olup bunun dışındaki kişiler teminattan yararlanamazlar.

MADDE 2- TANIMLAMALAR

Sigorta Poliçesi kapsamında kullanılan tanımlamalara ilişkin açıklamalar ektedir.

ACİL DURUM: Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve / veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır.

ADLİ KAZA: Poliçe geçerlilik süresinde Sigortalı’nın bedensel yaralanmasıyla sonuçlanan ve adli makamlarca takip ve tahkikat yapılması gereken ve/veya yapılmış olan, beklenmedik ani olaydır.

Tahkikatı yapan kurumlarca belgelendirilir.

ANLAŞMALI KURULUŞ: Sigortacı’nın, poliçe şartlarına uygun olarak, Sigortalı’nın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması için anlaştığı, poliçe ekindeki ( Eko) Anlaşmalı Kuruluş listesindeki hastane, klinik, laboratuvar, teşhis ve tedavi merkezi, eczane ve doktorlardır.

Sertifikada Anlaşmalı Kuruluşlarda geçerli olan limit ve teminat yüzdesi tanımlanmıştır. Bu liste sürekli güncelleştirildiğinden, hizmet alınmadan önce, Sigorta Şirketinden kuruluşla anlaşmanın devam edip etmediği sorulmalıdır.

ANLAŞMASIZ KURULUŞ: Sigorta Şirketi ile sözleşmesi olmayan hastane, klinik, laboratuvar, teşhis ve tedavi merkezi, eczane ve doktorlardır. Anlaşmalı bir hastanede çalışan ancak kendi ücretleri üzerinden fatura kesen Doktorların, Sigortacı ile özel anlaşması yoksa bu doktorlara ait faturalar, anlaşmasız kuruma ait fatura olarak değerlendirilir.

AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI: Bu Poliçe’ nin kapsamı dahilinde olan, Hastane’ye yatırılmayı veya Hastane´de tedavi edilmeyi, gözlem altında tutulmayı gerektirmeyen durumlardaki hizmetleri kapsayan teminatlardır.

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 2

BAŞLANGIÇ TARİHİ: Poliçe’nin ilk kez veya varsa müteakip her yinelenmesinde yürürlüğe girdiği gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl.

BEKLEME SÜRESİ: Sigortalı’nın Kayıt Tarihi ile başlayan ve Poliçe’nin bekleme süreli rahatsızlıklar kısmında belirtilen ve varsa Sigortacı’nın Sigortalı adayının sağlık durumuna göre uyguladığı, belirli tıbbi durumların teminat altında olmadığı süre.

BEYAN EDİLMEMİŞ ÖNCEDEN VAROLAN SAĞLIK PROBLEMİ: Bu Poliçe için yapılan başvuru sırasında veya öncesinde, var olan ve bilinen herhangi bir şikayet, belirti veya hastalığın başvuru formunda Sigortacı’ya beyan edilmemesi.

BİTİŞ TARİHİ: Bu Poliçe’ nin süresinin bittiği gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. İş bu tarihten sonra yapılacak tüm harcamalar nedenine bakılmaksızın teminat dışı tutulmuştur. Ancak hastanede tedavi görmekte olan bir Sigortalı’nın poliçe bitiş tarihinden itibaren hastaneden hiç çıkmamış olması şartıyla 10 güne kadar masrafları karşılanır.

ÇIKARMA TARİHİ: Birden fazla kişinin Sigortalı olarak teminat kapsamında olduğu bir Poliçe’den, Sigorta Ettiren´in talebi sonucunda ve/veya Sigortalı´nın Sigortalanacak Kişiler tanımında belirtilen duruma uygun olmaması halinde Sigortalı’nın Sigortacı tarafından diğer Sigortalı’lar için devam eden Poliçe’den çıkarıldığı gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl. Sigortalı’nın cayma ve fesih nedeniyle çıkarılması halinde Genel Şartlar madde 8’de belirtilen hususlar ve süreler uygulanır.

DOKTOR: T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş, Sağlık hizmetinin verildiği Coğrafi Bölge’de geçerli olan yasalar çerçevesinde resmi olarak tıp doktoru unvanı ve belgesi verilmiş olan kişi.

GENEL ŞARTLAR: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen ve tüm sigorta şirketleri tarafından sağlık sigortalarında uygulanması zorunlu olan yazılı kurallar.

GEREKSİZ TEDAVİ İŞLEMLERİ: Sigortalı’nın sağlığını tehlikeye sokmaksızın Hastane’ye yatırılmadan da yürütülebileceği tarafsız bir Doktor tarafından da kabul edilen tedaviler, incelemeler ve işlemlerin Hastane’ye yatırılarak yapılması.

HASTALIK / TEMİNAT BAŞINA TOPLAM LİMİT: Sigortacı’nın bu poliçe şartları dâhilinde hastalık ve/veya teminat başına belirleyeceği ve sigortalının sertifikasında belirtilmiş özel ve genel şartlara uygun olarak kullanabileceği sağlık harcamalarının azami tutarı.

HASTANE: Faaliyet alanı ile ilgili resmi olarak Hastane ruhsatı bulunan, hasta ve yaralı kişilere tıbbi hizmet veren, kamu veya özel kuruluş. Ayakta tedavi hizmeti veren klinikler, sanatoryumlar, fizik tedavi merkezleri, sağlık kulüpleri, bakımevleri, huzurevleri vb. ile madde (uyuşturucu, alkol ) bağımlılığı konularında uzman olan kuruluşlar Hastane kapsamına girmez.

HASTANEYE YATIŞ: Hastane dışında tedavi edilmesi mümkün olmayan ve bu Sigorta Poliçesi’nin Teminat Kapsamındaki herhangi bir durum nedeniyle en az 24 saat Hastane´de yatılmasını gerektiren durum.

HUV ( Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı ) : Türk Tabipler Birliği tarafından yayınlanarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mesleğini icra eden doktorların ücretlerini ve uygulama ilkelerini gösterir tarifedir. Tarifede ücret her bir tıbbi işlem için belirlenen “birim değer” in her il için ayrı olmak üzere genellikle her yıl belirlediği genel katsayının çarpımı ile bulunur.

İPTAL TARİHİ: Sigorta Ettiren’in yazılı olarak talep etmesi veya Sigortacı tarafından Genel Şartlar’da belirtilen hususlardan dolayı cayma veya fesih nedeniyle Poliçe’nin iptal edildiği gün. Türkiye saati ile saat 00:01), ay ve yıl.

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 3

KABUL EDİLEBİLİR TAZMİNAT: Sigortalı’nın Sağlık Sigortası Genel Şartları ile bu Sigorta Poliçesi’nin Özel Şartlar’ında belirtilen Teminat’ların kapsamında yer alan sağlık harcamalarının teminat yüzdesi, limit ve muafiyetler dikkate alınarak belirlenen ve Sigortacı tarafından ödenecek olan kısmı.

KAYIT TARİHİ: Sigortalı´nın Sigorta Poliçesi ile Teminat altına alındığı veya yenileme tanımında belirtilen koşullarda tekrarladığı ilk Sözleşme ile Teminat altına alındığı gün (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl.

KAZA: Sigortalı´nın tıbbi olarak kanıtlanabilecek bedensel yara almasına neden olan beklenmedik, ani olay.

KONJENİTAL HASTALIK: Doğumdan itibaren var olan bedensel ve/veya metabolik kusurlar ve/veya bozukluklar.

KRONİK HASTALIK: Ani başlangıçlı olmayan, yavaş gelişen ve/veya ilerleyen, zaman zaman tekrarlayan ya da sürekli bir sağlık sorununa neden olan hastalık.

KÜÇÜK MÜDAHALE TEMİNATI: Bu teminat HUV’un yayınladığı Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ve 199 birime kadar (199 birim dahil) olan küçük müdahaleleri ve müşahedeleri kapsar.

ÖZEL ŞARTLAR: Sigorta Şirketi tarafından Sağlık Sigortası Genel Şartları’na ilave olarak hazırlanan, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile Teminat’ları ve geçerlilik koşullarını belirten ve bu Poliçe’nin Bitiş Tarihi’ne kadar geçerli olan şartlar.

PERSONEL: Tüzel kişiliğe sahip bir iş yerinde, sürekli ve tam gün esasına göre (haftada en az 35 saat) fiili olarak çalışan, sigortalanabilecek şartlara uygun olan kişi.

RİZIKO EKPRİMİ: Bu Poliçe ekinde verilen Poliçe’de belirtilen ve sadece ilgili sigortalı için uygulanacak olan ilave prim uygulamasıdır. Uygulanan ek primler İlgili sigortalı sertifikasında sebebi ve oranı ile beraber belirtilir.

SERTİFİKA: Sigorta Ettiren´in başvuru formunda seçmiş ve Sigortacı ile üzerinde mutabık kalmış oldukları yurt içi ve yurt dışı teminatlar grubunu, Anlaşmalı Kurum tipini, katılım oranlarını, varsa teminat limitlerini, varsa muafiyet tutarlarını gösteren ve Poliçe’nin ayrılmaz eki olan tablo.

MERİYET: Sigorta poliçesinin geçerliliği ve yürürlükte olma durumudur.

SİGORTA ETTİREN: Sigorta Poliçesi için başvuran, başvurusu Sigortacı tarafından kabul edilen ve bu Sigorta Poliçesi’nin kapsamı içerisinde sorumlu taraf olup, kendisi ve Sigortalanacak Kişiler’in lehine hareket eden kişi veya tüzel kişilik.

SİGORTA ETTİREN/SİGORTALI KATILIM PAYI: Sigorta Poliçesi ekinde verilen Sertifika’da belirtildiği oranda Sigorta Ettiren/Sigortalı´nın Kabul Edilebilir Harcamalar’ından üstleneceği katılım yüzdesi.

SİGORTACI KATILIM PAYI : Sigorta Poliçesi ekinde verilen Sertifika’da belirtildiği oranda Sigortacı’nın Kabul Edilebilir Harcamalar ’dan ödeyeceği katılım yüzdesi.

SİGORTA POLİÇESİ: Sigortacı tarafından özel bir format çerçevesinde düzenlenmiş olup, poliçesine ilişkin vade, özel ve genel şartlar, limitler, istisnalar gibi hususlar ile uygulama bilgileri ve ödeme koşullarını içeren; eğer koşullar gerçekleşmişse teminatların belirlenen limitler dahiline ödenmesini garanti altına alan, şirket kaşe ve yetkili imzalarını taşıyan sigorta sertifikaları dahil belgelerin tümüdür.

SİGORTACI: Sigorta Poliçesi’nin tanzim edildiği ülkede tescil edilip işletme ruhsatı almış Sigorta Şirketi. İş bu poliçede Sigortacı sıfatı Mapfre Genel Sigorta A.Ş için kullanılmıştır.

SİGORTALANACAK KİŞİLER: Sigorta Ettiren’in kendisi veya Personel’i, eşi, 18 yaşından küçük evlenmemiş veya tam gün üniversitede okuyan ve serbest ya da ücretli olarak çalışmayan 25 yaşından küçük çocukları.

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 4

SİGORTALI: Sigorta Ettiren´in ve Sigortalanacak Kişiler`in sağlık sigortası başvurusunda belirtilen veya sonradan ilave edilen ve Sigortacı tarafından kabul edilip, Poliçe´de veya sonradan yapılan zeyilname ile poliçe kapsamına alınan kişi ve/veya kişiler.

SİGORTALI BAŞINA TOPLAM MUAFİYET: Kabul Edilebilir Harcamalar’dan Sigorta Poliçesi’nin geçerlilik süresi boyunca Sigorta Ettiren´in üstleneceği poliçe kapsamında yer alan üst teminat ve/veya alt teminatlar için uygulanan ve Sertifika´da belirtilen limit dahilinde Sigortalı nın muaf olduğu kısım.

SİGORTALIYA ÖZEL İSTİSNALAR: Sigorta Poliçesinde sigortacı tarafından uygulanması karara bağlanmış Sigortalıya özel şartlı kabuller (ek prim, istisna, katılım vb.) ilgili Sigortalı için uygulanacak olan istisnalar. Sigorta poliçesi ekinde verilen sertifika üzerinde belirtilir

STANDART İSTİSNALAR: Bütün teminat’lar ve sigortalılar için geçerli olan ve özel şartlarda belirtilmiş genel istisnalar.

TARAFSIZ DOKTOR: Objektif tıp kurallarına göre karar veren ve görüş bildiren Tıp Doktorudur.

SAĞLIK SİGORTASI HASTA BİLGİ FORMU: Sigortalı’nın Poliçesi’nin geçerlilik döneminde poliçe teminatlarından yararlanabilmesi için Kullanım Rehberi içinde verilen ve sigortalının müracaat ettiği doktor tarafından doldurulan form. Anlaşmasız kurumlarda form bulunmadığından sigortalı poliçe setinde kendisine verilmiş olan formu yanında bulundurmalıdır. Bu form sağlık giderlerinin değerlendirilmesi için gereklidir. Fotokopi ile çoğaltılabilir.

TEMİNAT: Sigortacı´nın, Sigorta Poliçesi´nin özel ve genel şartları çerçevesinde sertifikasında belirtilen limit istisna, bekleme süresi ve muafiyet dışında ödemeyi üstleneceği sağlık harcamalarının kapsamı.

YENİLEME: Sigorta Ettiren’in mevcut olan Sigorta Poliçesi’nin Bitiş Tarihi’nden 30 gün önce veya Bitiş Tarihi’nden 30 gün sonra yeniden sözleşme yaptırmak için Sigortacı’ya başvurması ve Sigortacı ile Sigorta Ettiren’in yeni Sigorta Poliçe’nin koşullarında mutabık kalarak yeni sözleşmenin kesintisiz olarak devam ettirilmesi.

YENİLEME TARİHİ: Daha önce mevcut olan Sigorta Poliçesi’nin Bitiş Tarihi ile aynı olan yeni Sigorta Poliçesi’nin Başlangıç Tarihi (Türkiye saati ile öğlen saat 12:00), ay ve yıl.

YILLIK TOPLAM LİMİT: Sigortacı’nın bu Sigorta Poliçesi ‘nin şartları içerisinde yıllık olarak belirtilen Sigorta Poliçesi dönemi süresince kullanabileceği yıllık azami tutar.

MADDE 3. TEMİNATLAR 

3.1. YATARAK TEDAVİ TEMİNATI

Yatarak Tedavi Teminatı, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dâhili ve/veya cerrahi yatışları, Sigortalı’nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Sigortalının 24 saati aşan hastaneye yatış gerektiren tedavileri bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Acil durumlar dışında, planlı bir yatış ve/veya ameliyat gerektiren durumlarda ; yatıştan asgari 48 saat önce ameliyatı gerçekleştirecek doktor tarafından doldurulmuş “özel sağlık sigortası hasta bilgi formu”nun (tüm anlaşmalı kurumlarda bulunan) ilgili kurum tarafından Medikal İşlem Merkezi’ ne iletilmesi gerekmektir. Sigorta şirketi gerekli incelemeyi yaptıktan sonra yatışın ve/veya ameliyat giderlerinin poliçe kapsamında ödenip ödenmeyeceğini geri bildirimde bulunacaktır.

 • Günlük oda ( standart tek yataklı oda ücreti ile sınırlıdır), yemek, refakatçi,
 • Doktor, ilaç, ameliyathane, operatör, anestezist, hemşire (standart hemşirelik ücreti ile sınırlıdır), yoğun bakım,
 • Her türlü sarf malzeme giderleri,

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 5

 • Kemoterapi (Hepatit C tedavisinde kullanılan “interferon ve peginterferon alpha” etken maddeli ilaçlar dahil), Radyoterapi, Diyaliz, Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığa ilişkin yatış sırasında gerçekleştirilen fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri bu teminat kapsamında değerlendirilir ve sertifikada belirtilen teminat limit ve katılım oranları doğrultusunda Özel ve Genel Şartlara uygun olarak karşılanır. Trafik kazası sonucu oluşan diş/çene cerrahisi ile ilgili diş hekimlerince yapılan tedavi giderleri ve dişlerin yerine konulması (resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edilmesi şartı ile) yatarak tedavi teminatından ödenir. Koroner anjiografi, böbrek taşı kırma(ESWL), böbrek, beyin, kemik iliği ve karaciğer biyopsileri, dış gebelik, molhidatiform, fototerapi bu teminat limit ve katılım oranlarında değerlendirilir. Sigortalının tedavisi sırasında vefatı durumunda morg masrafları bu teminat limit ve katılım oranlarında değerlendirilir. Ameliyat sırasında zorunlu kullanılan protezler(kalp kapağı, kalp pili, kalça protezleri vb)bu teminat limit ve katılım oranlarında değerlendirilir. Yatarak Tedavide yoğun bakım yatış süresi poliçede aksi belirtilmedikçe 90 gün ile sınırlı olup poliçe süresince toplam 180 günlük yatış süresi içinde değerlendirilir. Bu sürelerin dolması durumunda poliçede ana teminat poliçe vade bitimine kadar durur. Söz konusu yoğun bakım yatış süresi ve günlük yatış süresi için belirtilen gün limitleri her yenilenen poliçe döneminde yeniden başlayarak değerlendirilir. Ayrıca Sigortalının sağlık sigortasına sahip olduğu ilk tarihten itibaren ömür boyu hastanede yatış süresi 720 gün ile sınırlıdır. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında gerçekleştirilecek tedaviler için alınmış provizyon onayları 7 gün içerisinde gerçekleşmesi durumunda geçerlidir. Bu süre içerisinde gerçekleşmeyen işlemler için yeniden provizyon alınması şarttır. 7 gün içinde işlemi yapılmayan ve yeniden provizyon onayı alınmayan işlemler için Mapfre Genel Sigorta A.Ş’ nin ret etme hakkı saklıdır. Sigorta süresi içinde Sigortacı ’ya bildirilen ve kabul edilmiş sağlık durumları ile ilgili, hastane tedavileri devam ederken poliçenin sona ermesi ve yenilenmemesi durumunda, poliçenin sona ermesinden sonraki 10 günlük tedavi giderleri Sigortacı tarafından ödenir. Aynı seansta aynı veya ayrı kesi ile birden fazla cerrahi işlem yapılması ve aralarında TEMİNAT dışı kalan bir tedavinin bulunması durumunda toplam fatura (DOKTOR ücreti dahil), HUV’a göre oranlanarak ödenecek miktar bulunur.

3.1.a. Operatör Doktor Ücreti

Sigorta poliçesinin geçerli olduğu Mapfre Genel Sigorta A.Ş. Anlaşmalı Sağlık Kurumları’nda gerçekleşen yatarak tedavi giderleri sertifikada belirtilen teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Tedaviyi gerçekleştiren doktor (anestezi ve asistan doktorları da bu kapsam içinde değerlendirilecektir) anlaşmalı kurumun kadrolu veya kadro dışı geçici zamanlı çalışan doktoru değilse tedavi ücreti her halükarda Sigortalı tarafından ödenecek ve değerlendirilmek üzere Sigortacı’ya gönderilecektir. İlgili faturalar mutlak surette serbest meslek makbuzu ve/veya VUK’a (Vergi Usul Kanunu) uygun olarak düzenlenen POS slibi şeklinde olmalıdır. Anestezist ve asistan ücretleri aynı serbest meslek makbuzu / VUK’a uygun düzenlenen POS slibi içinde yer alamaz; aksi şekilde düzenlenmiş belgeler Sigortacı tarafından işleme alınmayacaktır.

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 6

Tedavinin Anlaşmalı veya Anlaşmasız kurumda olmasına bakılmaksızın anlaşmasız doktor (kadrolu veya kadro dışı geçici zamanlı çalışmayan) tarafından yapılacak işlemler için doktor ücreti, hizmetin sunulduğu bölgede yürürlükte olan genel seviyeyi ve her durumda HUV tarifesini aşamaz. Doktor ücreti sertifikada belirtilen limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. HUV Tarifesi’nde belirtilmeyen veya anlaşmazlığa düşülen işlemlerin Doktor ücretleri için HUV’ görüşü alınır.

3.1.b. Küçük Müdahale Teminatı

HUV’da belirtilen ve 199 birime kadar (199 birim dahil) olan küçük müdahaleler ile pansuman, enjeksiyon, serum takılması, kulak yıkama, her türlü alçı uygulaması (199 birimin üzerinde olanlar dahil), oksijen verilmesi, apse drenajı, mide yıkama, lavman, sonda takma, tırnak çekme, her türlü koterizasyon probe küretaj, fraksiyone küretaj ve tedavi amaçlı olsa da dilatasyonlu küretaj, krioterapi uygulaması, her türlü ağrı tedavisine yönelik girişimler, eklem içi enjeksiyon uygulaması ve derinin tüm iyi huylu tümörlerinin, büyüklüğüne ve sayısına bakılmaksızın çıkarılması gibi lokal anestezi veya genel anestezi ile yapılan tüm küçük müdahaleler tedavinin gerekli olduğunu gösterir doktor raporu ile belgelenmesi ve Mapfre Genel Sigorta Medikal İşlem Merkezi (MİM) tarafından onaylanması kaydıyla sertifikada belirtilen teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak bu teminattan karşılanır.

3.1. c. Evde Bakım

Sigortalı’nın Evde Bakım teminatından yararlanabilmesi için, trakeostomili, sık protrekealaspirasyon gereksinimi, enteral beslenme ihtiyacı, TPN / IV sıvı desteği ihtiyacı, vantilatör’e bağımlı olması ve solunum yetmezliği, ileri dönem onkoloji hastaları ve ağrı protokolünün uygulanıyor olması gereklidir. Sigortalı’yı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi halinde ve Sigortacı’nın onaylaması şartıyla, Sigortalı’nın Evde Bakım Tedavi organizasyonu ve oluşan masraflar sertifikada belirtilen teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda aksi belirtilmedikçe poliçe süresince 60 günle sınırlı olacak şekilde özel ve genel şartlara uygun olarak bu teminattan karşılanır.

3.1. d. Ambulans

Sigortalı’nın teminat kapsamındaki bir hastalık veya kaza nedeniyle bulunduğu yerden yerel ruhsatlı bir kara ambulansı ile en yakın tam teşekküllü hastaneye, hastaneden eve, evden hastaneye taşınması veya Sigortalıyı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi ve Mapfre Genel Sigorta Medikal İşlem Merkezi (MİM)’nin onaylanması halinde; bulunduğu il ve hastaneden bir diğer il ve hastaneye, kara ve/veya hava ambulansı ile taşınması için yapılan masraflar sertifikada belirtilen yatarak tedavi teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır. Ambulans hizmetleri için acil durumlar esas alınır.

3.1.e. Yardımcı Tıbbi Malzeme

Sigorta başlangıç tarihinden sonra meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu sigortalıya uygulanan tedavinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel (orthez, brace, aktif ankle, bon spur ped), walker, elastik bandaj, kol askısı, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, oturma simidi, koltuk değneğinden ibaret tıbbi malzemeler, aerochamber ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler bu teminat kapsamında poliçede belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 7

3.2. AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI

Sigortalı başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tanı / ileri tanı amaçlı incelemeler, reçeteli ilaç ve seanslı ayakta tedavi giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir. Ayakta Tedavi Teminatı alınan durumlarda, tedavi giderleri sertifikada belirtilen limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak bu teminattan karşılanır. Poliçelerde, Ayakta Tedavi üst limitini aşan tedavi giderleri ödenmez. Ayakta Tedavi Teminatları tek başına verilemez, ancak Yatarak Tedavi Teminatı ile birlikte alınabilir.

3.2.a. Doktor Muayene

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane ve kliniklerde görevli veya özel Muayenehane açmaya ehliyetli doktorlarca yapılan Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu ile belgelenen Ayakta Tedavi kapsamındaki muayene giderleri poliçede belirtilen limit, katılım payı, muafiyet ve teminat yüzdeleri ile özel ve genel şartlar dahilinde karşılanır.

İlk muayenedeki tanı ile ilişkili olarak 10. güne kadar aynı hekim tarafından yapılan muayeneler, kontrol muayenesi olduğundan bu şekilde fatura edilmiş tedavi giderleri ödenmez.

Anlaşmalı kurumlarda kadrolu / kadro dışı geçici zamanlı çalışmayan doktorları tarafından yapılan muayeneye ait giderler her halükarda Sigortalı tarafından ödenecek ve Sigortacı’ya değerlendirilmek üzere gönderilecektir. İlgili faturalar mutlak surette serbest meslek makbuzu ve/veya VUK’a (Vergi Usul Kanunu) uygun olarak düzenlenen POS slibi şeklinde olmalıdır.

3.2.b. Reçeteli İlaç

Ayakta tedavi kapsamında doktor reçetesi ile belgelenen ilaçlar, koruyucu aşı giderleri (kuduz, tetanoz, 0-6 yaş çocuklar için; Sağlık Bakanlığı aşı takvimi), bu teminat kapsamında değerlendirilir, poliçede belirtilen limit, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlar çerçevesinde karşılanır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlara ait giderler reçete aslı ile fatura ve/veya kasa fişi olmadan ödenmez. İlaç alımında doz sınırlaması için uygulamamız 1 aylık doz olacak şekilde düzenlenmiştir. Ancak reçete yazıldıktan sonra 7 iş gününde ilaç alımının yapılması gerekmektedir. 7 iş gününden sonra alınan ilaçlar Mapfre Genel Sigorta A.Ş. tarafından ödenmeyecektir. Kronik hastalıklar için ilaç kullanımı gerektiğinde, sigortalının rahatsızlığının, rahatsızlığın öyküsünün ve planlanan tedavisinin yer aldığı hekim raporu ile birlikte sigortacıya başvurması gerekir. Kronik ilaç kullanımının onaylanması halinde sigortalının poliçe dönemi içerisindeki tedavi süresince, gerekli ilaçlar için anlaşmalı eczaneye “ilk doktor raporu ve/veya reçete fotokopisi’’ ile başvurması yeterli olacaktır. Tedavi süresince talep edilen onaylanan ilaçlar kasa fişi/fatura ibraz edilmesi halinde poliçede belirtilen iştirak oranı ve limit dâhilinde ödenir.

3.2.c.Tanı Amaçlı İncelemeler

Tıp doktorunun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu’nda belirttiği, poliçenin geçerlilik süresi içerisinde gerçekleşen, teminat kapsamındaki durumlar için yapılan tahlil, röntgen, işitme testi, USG, Doppler, EEG, EMG EKG, EKO, holter giderleri ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi ve doktor ücretleri poliçede belirtilen limit, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlar çerçevesinde karşılanır.

Tanıya yönelik işlemlerde Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu’nun Doktor tarafından eksiksiz olarak doldurulması ve Doktor tarafından yapılması gerekli görülen her tanı işleminin bu formda belirtilmesi gerekir. Sigortalının hastalığının tanısı konulana kadar yapılacak tetkikler bir kullanım hakkı olarak değerlendirilir.

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 8

3.2.d. İleri Tanı Amaçlı İncelemeler

Tıp doktorunun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu’nda belirttiği BT, MR, PET-CT, nükleer tıp ve sintigrafiler (talyum vb), endoskopik işlemler [gastroskopi, kolonoskopi (biopsi dahil), bronkoskopi vb.], anjiografiler (koroner anjiografi hariç), biopsiler, ürodinami giderleri ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi ve doktor ücretleri poliçede belirtilen limit, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlar çerçevesinde karşılanır. Tanıya yönelik işlemlerde Sağlık Sigortası Hasta Formu’nun Doktor tarafından eksiksiz olarak doldurulması ve Doktor tarafından yapılmasına gerek görülen her tanı işleminin bu formda belirtilmesi gerekir.

3.2.e.Seanslı Ayakta Tedavi İşlemleri

Teminat kapsamındaki bir rahatsızlığın tedavisi için Doktor tarafından gerekli görülen ve Mapfre Genel Sigorta A.Ş. Medikal İşlem Merkezi (MİM) tarafından seans / gün olarak onaylanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, PUVA (UVA), Hiperbarik O2, ESWT, PRP (Platelet Rich Plasma) vb. giderleri poliçede belirtilen limit, teminat yüzdesi ile özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.

MADDE 3.3 GENEL LİMİTLER

Yıllık Toplam Limit: Sigorta Poliçesi ekinde verilen Sertifika’da, hastalık başına ve/veya teminata göre değişebilen limitler belirtilmiş olup, bu limitler üzerinden ilgili teminata ait varsa katılım payı düşülerek işlem yapılmaktadır.

Yıllık Muafiyet Limiti: Sigorta Poliçesi ekinde verilen Sertifika’da teminata göre değişebilen, Sigortacı’ nın ödemekle yükümlü olmadığı yıllık toplam limit tutarıdır. Sadece Yatarak veya Yatarak ve Ayakta Tedavi alınmış bir Poliçede, sağlık harcamalarına ilişkin ödemenin başlayabilmesi için; faturanın değerlendirileceği teminattan (Yatarak, Ayakta) öncelikle muafiyet tutarı düşülür ve muafiyet tutarını aşan kısmı poliçede belirtilen limit, katılım, özel ve genel şartlara uygun olarak ödenir.

Yatarak Tedavi Yaşam Boyu Toplam Gün Limiti: Sigortalı’nın yaşamı boyunca yararlanabileceği toplam Yatarak Tedavi, gün sayısı 720 gün olup, sigortalının poliçesini kesintisiz olarak yenilediği yıllar için geçerli olacaktır. Bu amaçla, Hastane’ de yatılan her gün bir gün olarak sayılacaktır. Yatarak Tedavi Yaşam Boyu Toplam Gün Limiti dolarsa, limiti dolan Sigortalının Teminat’ları, limitin dolduğu gün kendiliğinden sona erer. Yaşam boyu gün limitinin (720 gün) aşılması durumunda, sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı vardır.

Yıllık Yatarak Tedavi Toplam Gün Limiti: Sigortalı’nın bir poliçe döneminde Hastane’ de yatacağı toplam gün sayısı 180 gün olup, bu limitin maksimum 90 günü yoğun bakım için kullanılmaktadır. Bu amaçla, Hastane’de yatılan her gün bir gün olarak sayılacaktır. Yenilenen her poliçe dönemi ilgili limitler yeniden başlayarak değerlendirilecektir.

Poliçe Bitiş Tarihinden Sonra Devam eden Yatış Limiti: Sigorta poliçesi yürürlükteyken başlayan ve kesintisiz olarak Sigorta Poliçesinin Bitiş Tarihi’nden sonraki bir tarihe kadar süren hastane tedavilerinin masrafları, sigorta süresinin sona ermesi ve yeni bir sözleşme yapılmaması durumunda, Sigorta poliçesinin Bitiş Tarihi’nden itibaren 10. güne kadar Teminat altındadır. Sigorta poliçesinin iptali veya Sigortalı’nın Sigorta poliçesi Teminat’larından çıkartılması ya da Teminat planının değiştirmesi halinde iptal, çıkartılma veya plan değişikliği tarihinden sonraki hastane tedavilerinin masrafları hiç bir koşul aranmaksızın karşılanmaz.

MADDE 4. STANDART BEKLEME SÜRELERİ

Aşağıda belirtilen durumlar Sigortalı’ nın Kayıt Tarihi’nden itibaren tüm teminatlarda adli bir kaza sonucu oluşmadığı takdirde ilgili bekleme süreleri boyunca Teminat Kapsamı dışında tutulmuştur. Sigorta Poliçesi’nin yenileme koşullarına göre tekrarlanarak sürdürülmesi ve Sigortacı tarafından aşağıda sayılan durumlardan biri için özel istisna konulmaması halinde 12 aylık sigortalılık süresini kesintisiz olarak tamamlayan ve Sigortacı tarafından ayrıca bir Bekleme Süresi konulmuş ise bu Bekleme Süresi’ni tamamlamış olan Sigortalı’lar için aşağıda sayılan standart Bekleme Süreleri uygulanmaz ve Teminat’a dâhil olur.

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 9

Adli bir kaza sonucu oluşmadıkça 12 Ay Bekleme Süresi Olan Durumlar

 1. Tüm herniler,
 2. Anorektal hastalıklar (hemoroid,anal fistül ve fissür, anal apse vb) pilonidal sinüs (kist dermoid sakral),
 3. Tonsillektomi, adenoid vegetasyon cerrahisi, kulak zarı cerrahisi ve tüp uygulaması, sinüs cerrahisi,
 4. Kanser, her türlü tümör, yer kaplayan lezyon, polipler ve hiperplaziler vb.
 5. Tiroid ve paratiroid hastalıkları,
 6. Rahim ağzı, rahim, yumurtalık ve tüplerle ilgili hastalıklar ve operasyonlar, endometriozis, sistorektosel
 7. Omurga ve disk hastalıkları, her türlü eklem rahatsızlıkları (diz, omuz vb) trigger finger, bağ ve tendon rahatsızlıkları, karpal tünel, tarsal tünel
 8. İskemik kalp hastalıkları, hiperlipidemi, hipertansiyon ve komplikasyonları, (akut miyokard enfarktüs nedeniyle başlayan yıl içerisindeki acil tedaviler bu kapsamda değerlendirilmez), varis ve ven trombozu,
 9. Üriner sistemin taşlı hastalıkları, prostat biyopsi ve cerrahileri
 10. Bütün endoskopik, laparoskopik işlemler ve anjiografiler (tanı amaçlı yapılan işlemler hariç)
 11. Katarakt, glokom, keratoplasti,
 12. Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları,
 13. Tüm kronik hastalık tedavileri ve kronik hastalıklar için yapılacak evde bakım hizmetleri (hipertansiyon, ülser, reflü, inflamatuar barsak hastalıkları (ülseratif kolit, crohn vb) KOAH, astım, şeker(diyabet) hastalığı, demiyelinizan hastalıklar, sarkoidoz, nefrit ve tüm romatizmal hastalıklar, bağ dokusu hastalıkları.

MADDE 5. STANDART İSTİSNALAR

Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 2’de belirtilen Teminat Dışı hallerden başka, aşağıda belirtilen durumlar bu Poliçe’nin tüm Teminatları için kapsam dışı tutulmuştur.

1- Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan bir şikâyet ve / veya hastalık nedeni ile oluşan sağlık gideri ile bunlara bağlı nüks ve komplikasyonlar

2- Poliçe başlangıç tarihinden sonra belirlenmiş, ileri yaşta ortaya çıksa dahi doğumsal (Konjenital) ve genetik hastalıklar, prematüre bebek masrafları

3- Skolyoz,lordoz,kifoz, pes planus, halluks valgus/rijitus için yapılacak tetkik ve tedaviler ile ilgili harcamalar,

4- Nazal septum ve konka için yapılacak operasyonlar

5- Yaşlılıktan ileri gelen bunama ile Alzheimmer, Parkinson, Sara (Epilepsi) ve bu rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan Antipsikotik, Anksiyolitik, Antikonvülzan ve tüm Psikotrop ilaçlar,

6- Her türlü genetik hastalık/durum araştırılması, taranması ile ilgili tetkikler, yapı bozuklukları, motor mental gelişim ve büyüme bozukluğu,, (büyüme ve gelişme geriliği / ileriliği, erken / geç puberte vb) ile ilgili rutin ve spesifik her türlü tetkik ve tedavi giderleri

7- Psikiyatrik tedavi gerektiren ruh hastalıkları ve psikolojik rahatsızlıklar, her türlü psikoterapiler,

8- Ehliyetsiz araç kullanımı, alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve bu maddelerin kullanımı sonrası oluşabilecek her türlü rahatsızlık ve oluşan kazalara ait giderler,

9- Profesyonel, amatör veya hobi amaçlı olsun olmasın tüm tehlikeli spor faaliyetleri ve/veya bunlarla sınırlı olmayan tehlikeli faaliyetlerden (dağcılık, solunum cihazıyla dalma, uçak ve planör pilotluğu, paraşütçülük, parapant, delta kanatla uçma, ata binme, kayak, ulaşım amaçlı olsa dahi motosiklet kullanma vb.) doğan masraflar ile profesyonel ve / veya lisanslı her türlü spor faaliyetlerinden kaynaklanan masraflar,

10- Alternatif tedavi yöntemleri (akupunktur, homeopati, hipnoz, yoga, mezoterapi, ayurveda, kaplıca ve içmece tedavileri vs.) ve Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmaksızın çalışan merkezler ile senatoryum, preventoryum ve rehabilitasyon merkezlerince yapılan tedaviler,

11- Bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler, deneysel tedaviler ve Amerikan FDA (Food and Drug Administration) kurumu tarafından onaylanmamış ilaç ve malzemeler ile ilgili tüm giderler,

12- HUV’da karşılığı olmayan işlem/ tedaviler,

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 10

13- Estetik ve güzellik merkezlerinde yapılan tüm muayene, tetkik ve tedavi giderleri, lens ve optik merkezlerinde yapılan göz muayene, tetkik ve tedavi giderleri, Tıp Doktoru olmayan kişiler, diş hekimleri veya Sağlık Bakanlığı çalışma ruhsatı bulunmayan merkezlerce yapılan tüm işlemler,

14- Sigortalının 1.derece akrabaları tarafından kesilen faturalar,

15- Tanımlamalar kısmında belirtilen Gereksiz Yatarak Tedavi işlemleri ve belirli bir şikâyet ve/veya hastalığa bağlı olmayan, şikâyetle ilgisiz yapılan tanı ve tedaviler ile ilgili harcamalar ( Checkup, rutin kontrol vb ),

16- Poliçenin geçerlilik süresinde meydana gelen adli bir kaza ve hastalık (kanser, yanık ve vb.) sonucu meydana gelmedikçe; plastik ve rekonstüriktif cerrahi, her türlü estetik ve kozmetik amaçlı girişimler, telenjiektazi, cilt hemangiomlarına yönelik tedaviler, jinekomasti, terlemeyi önleyen ve bunlarla ilgili yapılan tetkik ve tedavi işlemleri, sivilce (akne), nevüs, saç dökülmesi (tanı ve tedavisi), her türlü meme küçültme ve büyütme ameliyatı ile ilgili giderler, kilo, iştah bozukluklarına ilişkin zayıflama ve kilo alma programları, tanı veya tedavileri ile ilgili harcamalar,

17- İşitme kusuru cerrahisi (tüp takılması, timpanoplasti, kronik otit sekeli vb.hariç) ve tüm bunlarla ilgili yapılan tetkik ve tedavi işlemleri, ses ve konuşma terapileri,

18- 7 yaş altındaki çocukların her türlü fıtık işlemleri ile ilgili giderler,

19- Diş ve/veya diş eti ve/veya çene cerrahisi ile ilgili yapılan tüm muayene, tetkik ve tedaviler ile ilgili harcamalar,

20- Gözde kırılma kusurları için yapılan tedavi giderleri, pitozis, keratokonus, göz kaymaları, şaşılık, görme tembelliği, toric ve multifocal lensler için yapılan her türlü teşhis, tetkik ve tedavi masrafları,

21- İlaç olarak kabul edilmeyen ürünler, Tarım Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış her türlü madde ve kimyasallar, resmi ithal edilmemiş tüm ilaçlar (Türkiye’de bulunmayan ve muadili olmayan, Sağlık Bakanlığı’nın izniyle ithal edilen ilaçlar hariç), vücudun günlük ihtiyacını karşılamak ve/veya genel sağlığı korumak amacıyla kullanılan vitamin mineral kombinasyonları ve/veya beslenme düzenleyici preparatlar,

22- Madde 3.1’de tanımlanan yardımcı tıbbi malzemeler teminatı kapsamında değerlendirilmeyen tıbbi malzemeler, CPAP cihazı, kalibrasyonu ve monitorizasyonu, evde kullanılan nemlendiriciler, vücuda dışardan takılan cihazlar (işitme cihazı, koklear implant vb), ilaçla alınmayan enjektörler, bantlar, gözlük-lens, lens solüsyonu, diş macunu ağız ve diş bakım preperatları, vb. ait masraflar ile telefon, TV, kafeterya, idari hizmet paramedikal hizmet ve servis ücreti gibi tedavi için gerekli olmayan sair giderler, ile her türlü external protezler ve destek protezleri (Yatarak Tedavi Teminatı bünyesinde değerlendirilemeyecek olanlar),

23- Astım, alerji için yapılacak aşılar, alerji testleri, deri prick testi, gıda intolerans testleri, her türlü immünoterapiler (metabolik ve oto-immun hastalıkların tedavisi için yapılanlar hariç),

24- Her türlü küretaj, infertilite (kısırlık), sterilite, düşük araştırması ve hamileliğin gerçekleşmesinin sağlanması ile ilgili tüm tetkik, tedavi ve komplikasyon giderleri (tüp bebek, folikül takibi, mikroenjeksiyon, tuboplasti vb) histero salpingografi (HSG), spermiogram, adezyolizis, iktidarsızlık, peyroni, vajinismus, cinsel işlev bozuklukları ile ilgili tüm tetkik ve tedaviler(penil protez dahil) ve doğum kontrol yöntemleri (hap, kondom vb) giderleri, kısırlıkla ilgili olsun yada olmasın varikosel, cinsiyet değiştirme operasyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, bulaşma yoluna bakılmaksızın sifiliz, gonore şankroid, lenfograniloma venerum, granüloma inguinale hastalıkları, genital condilomalar, AIDS ve bunlarla ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri ile tıbbi gereği olsa dahi sünnet ile ilgili tüm harcamalar,

25- Yüzeyel varis tedavisi (skleroterapi, lazer, ışın, masaj, çorap vs gibi),

26- Organ ve kan naklinde verici ile ilgili masraflar,

27- Resmen ilan edilmiş salgın hastalıklar ve kötü niyetle başlatılmış salgın hastalıklar

28- Hastalığa karşı koruyucu her türlü işlem, kuduz, tetanoz ile 0-6 yaş çocuklar için Sağlık Bakanlığı aşı takvimi haricindeki tüm aşılar (aşı öncesi veya sonrası yapılan tetkikler ile aşı uygulama bedelleri dahil) ,

29- Medikal İşlem Merkezi (MİM) tarafından onaylanmayan özel hemşirelik giderleri (evde bakım teminatı dışında) ve acil durumlar (Madde 2 Tanımlamalar’da açıklanmıştır) dışındaki ambulans giderleri,

30- Yurtdışında yapılacak sağlık giderleri,

31- Robotik cerrahi yöntemi ile gerçekleştirilen tüm işlemler,

32- Hamilelik, gebelik rutin kontrolleri, normal veya sezaryen doğum, düşük ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyon

33- 16 yaşını doldurmuş sigortalıların hastane yatışları süresince oluşan refakatçi ücretleri,

34- Menapoz, andropoz, osteoporoz ve komplikasyonları ile ilgili harcamalar,

35- Suni uzuv olarak değerlendirilen tüm harcamalar,

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 11

36- Uyku bozuklukları ile ilgili yapılacak tüm tetkik ve tedaviler ile ilgili harcamalar ( Uyku apne sendromu,uvulaplasti, uyur gezerlik,horlama tedavisi vs),

37- Spermatosel, varikosel, hidrosel, kordon kisti ve epididim kisti ile ilgili tüm harcamalar,

38- Aksine bir şart yoksa; tıbben mesleki hastalık sayılan ve kişinin mesleğiyle doğrudan alakalı gelişen hastalıklarla (asbeztozis, pnömokonyozis, silikozis, vs.) ilgili harcamalar,

MADDE 6. COĞRAFİ KAPSAM

Türkiye sınırlarında ikamet eden yabancı uyruklu kişiler için geçerlidir. Poliçede yurt içi teminatlar tüm Türkiye’de, geçerlidir.

MADDE 7. TEMİNAT UYGULAMA ESASLARI

Teminatların uygulanmasına ilişkin esaslar işbu özel şartların 3. Maddesinin “Teminatlar” bölümünde açıklanmıştır.

MADDE 8. TAZMİNAT ÖDEMESİ

Anlaşmalı Kurumlarda yapılmış giderler dışında anlaşmasız kurumlarda Sigortalı tarafından yapılmış ödemeler ile ilgili sağlık giderlerini gösterir fatura asılları ve gerekli diğer evrakın ( doktor raporu, tetkik sonuçları vb. ) eksiksiz Sigortacı’ ya ulaştırılması karşılığında Sigortalı’nın Türkiye’deki TL hesabına 5 işgünü içinde ödenir. Sigorta priminin taksitle ödendiği poliçelerde rizikonun gerçekleşmesi halinde, kalan taksitler muaccel hale gelir ve sigortalıya ödenecek tazminattan mahsup edilir. Sadece Yatarak veya Yatarak ve Ayakta Tedavi alınmış bir Poliçede, sağlık harcamalarına ilişkin ödemenin başlayabilmesi için; faturanın hangi teminattan (yatarak, ayakta) geldiğine bakılmaksızın öncelikle muafiyet tutarı düşülür ve muafiyet tutarını aşan kısmı poliçede belirtilen limit, katılım, özel ve genel şartlara uygun olarak ödenir. Uygulanan her türlü sağlık tedavisi sonrasında oluşan faturanızı görmeniz ve kendiniz adına maliyet kontrolünün yapılması, özellikle tüm hastane yatışları sonrasında oluşan hastane çıkış faturalarının incelenerek imzalanması gerekmektedir. Yatarak Tedavi teminat kapsamındaki ödemelerin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin Sigortacı’ya iletilmesi gereklidir.

1- Sigortalı tarafından imzalanmış dökümlü hastane faturaları, yatış nedenini gösterir rapor,

2- Cerrahi girişimlerde ayrıntılı ameliyat raporu ( parça alınmışsa patoloji sonuç raporu dahil) ,

3- Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, sigortalı beyanı,

4- Epikiriz (akış özeti) raporu,

5- Gerekli görüldüğünde laparoskopik / artroskopik / endoskopik ameliyat kasetleri.

Ayakta Tedaviler giderlerinin belgelenmesinde de teminat kapsamındaki ödemelerin yapılabilmesi için Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu ekinde aşağıdaki belgelerin sigortacı’ya iletilmesi gereklidir.

Doktor muayenelerinde;

1- Doktor ücretini gösterir (Dr.Kaşesi ve branşı mutlaka belirtilmelidir) fatura veya serbest meslek makbuzu (Kasa fişleri geçersizdir)

2- Muayene sırasında Ultrason yapılmış ise çıktı aslı veya raporu (gerektiğinde tıbbi kayıt)

İlaç giderlerinde;

1- İlgili doktor reçetesi aslı (ve gerektiğinde doktor raporu),

2- Kasa fişi veya fatura,

3- Gerek görüldüğü durumda; ilaç ismi ve fiyatlarının bulunduğu ilaç küpür ve barkodları,

4- Sürekli kullanılan ilaçlar için doktor raporu

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 12

Tanı ve İleri Tanı Amaçlı İncelemelerde;

1- Doktor istek yazısı / sevk pusulası veya raporu,

2- İlgili harcamaları gösterir faturalar,

3- İnceleme sonuçları, raporlar, gerektiğinde tıbbi kayıt.

Fizik Tedavilerde;

1- Tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, Ultrason vb.) ,

2- Doktor istek yazısı, düzenlediği tedaviyi gösterir detaylı rapor (her seans için gerekli tedavi ve toplam seansın belirtilmesi şarttır).

MADDE 9. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ

İş bu sigorta en çok 1 yıl süre ile geçerlidir. Ancak, sigorta bitiş tarihini takiben sigortalı / sigorta ettirenin talebi ile sigortacının belirleyeceği esaslar dahilinde yeni poliçe düzenlenebilir.

Sigortacı, sigortalıların sigortalı olduğu dönem içerisindeki sağlık durumunu ve/veya Hasar/Prim oranını inceleyerek poliçe yenileme şartlarına karar verir. Sigortacı nın Risk Kabul Yönetmeliği uyarınca şartlı kabuller ile (limit, ek prim, katılım, bekleme süresi, vb.)sigortalıyı teminat altına alma veya poliçeyi yenilememe hakları saklıdır. Sigortacının yeni sözleşmede geçerli olacak bir önceki dönemde ve/veya süre gelen rahatsızlıkları için şartlı kabullerde bulunması durumunda poliçe yenilendiği ve taraflarca hükümsüzlüğüne karar verilmediği sürece bu şartlı kabuller geçerli olacaktır. Poliçeler yenileme tarihinde güncel olan prim, tarife ve özel şartlar ile aynı plan ile yenilenebilir. Sigortalı mevcut poliçenin bitiş tarihinden 30 gün önce veya 30 gün sonrasına kadar yeni sözleşme (poliçe) için Sigortacıya başvurabilir. Yenileme tarihinin üzerinden 30 gün veya daha fazla süre geçmişse; sigortalı için yeni bir sigortalı gibi yeniden başvuracak, yeni bir sigortalı gibi sigortaya katılacaktır. Önceki poliçesindeki kazanılmış hakları geçerli olmayacak, bekleme süreleri yeniden uygulanacak ve ilgili tarihten önceki hastalıkları kapsam dışında olacaktır. Sigortacının yeni poliçe tanzim edilene kadar geçen sürede oluşan risklerinin teminat altına alınmaması, Risk Kabul Yönetmeliği uyarınca şartlı kabuller ile (limit, ek prim, katılım, bekleme süresi, vb.) teminat altına alınması ve yenileme haklarının geçerliliğinin kaldırılması hakları saklıdır. Sigortalının yenileme sırasında Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 6 ve Türk Ticaret Kanununun 1435. maddesinde düzenlenen beyan yükümlülüğüne uyması şarttır. İşbu poliçede sigortalı olan kişiler için ömür boyu yenileme garantisi verilmeyecektir.

MADDE 10. BAŞVURULAR

Sigortacı Sigortalı’nın yazılı onayını alarak Sigortalı’yı tedavi eden kişi ve kurumlardan bilgi alma ve belge isteme hakkına sahiptir. Sigortalı’nın Sigortacı’ya sağlık geçmiş bilgilerine erişim yetkisi verdiği durumlarda Sigortalı’nın sağlık durumunun tespiti için Sigortacı tarafından gerekli görülürse hekim görüşü , tetkik v.s talep edilebilir. Bu durumda bahse konu işlemlere ilişkin masraflar Sigortacı tarafından karşılanır. Ancak Sigortalı’nın sağlık bilgilerine erişim yetkisi vermesine rağmen ilgili kurumlardan gerekli belgelerin temin edilememesi durumunda ihtiyaç duyulabilecek hekim görüşü, tetkik vs. masraflar Sigortalı ve/ veya Sigorta Ettiren tarafından karşılanacaktır. Sigortalı’nın sağlık geçmiş bilgilerine erişim yetkisi vermediği durumlarda ise ihtiyaç duyulabilecek hekim görüşü, tetkik vs. masraflar Sigortalı ve/ veya Sigorta Ettiren tarafından karşılanacaktır. Sigortalı, her poliçe yenileme döneminde, Sigortacı’ ya başvuruda bulunmalıdır. Sağlık durumu ve/veya yürürlükteki risk kabul yönetmeliği doğrultusunda Sigortacı’ nın sigortalılarda başvuruyu ret etme, şartlı kabuller (limit, ek prim, katılım, bekleme süresi, vb.) uygulayarak kabul etme hakkı saklıdır. Başka şirketten geçişlerde veya Şirketimizde geçerli diğer ürünlerden bu ürüne geçişlerde yeni bir sigortalı olarak değerlendirme yapılacaktır.

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 13

kazanılmış haklar korunmayacaktır. Geçişlerde yeni bir sigortalı olarak değerlendirme yapılacaktır. Poliçede uygulanan ilk yıl bekleme süreleri devreye girecektir. Yeni doğan bebekler başvuru tarihinden itibaren ve en erken doğumdan 14 gün sonra sigorta kapsamına alınabilirler.

MADDE 11. SAGMER (SİGORTA GÖZETİM MERKEZİ ) BİLGİLENDİRME

İşbu Sigorta poliçesindeki Sigortalı’lara ait poliçe ve sağlık bilgileri SAGMER’e (Sigorta Gözetim Merkezi) transfer edilecek olup, SAGMER ve diğer kamu kuruşlarından Sigortalı’ların poliçe ve sağlık bilgileri temin edilebilecektir.

MADDE 12. PRİM TESPİTİ

MADDE 12.1 PRİM TESPİTİNE İLİŞKİN KRİTERLER

Sigortacının Risk Kabul Yönetmeliği uyarınca sağlık riski seçilen plan, teminatlar, Sigortalı’ nın yaşı ve cinsiyeti, sağlık enflasyonu, tazminat prim oranı dikkate alınarak Sigortalı adayının primleri hesaplanır. Poliçe kapsamındaki Sigortalıların primleri ve vadeleri poliçe ön yüzünde; teminatları, limit, katılım vb. plan bilgileri sertifika tablosunda belirtilmiştir.

Poliçe primi sigorta başlangıç tarihindeki yaş (başlangıç tarihi ile doğum tarihi farkının gün/ay/yıl olarak hesaplanması) baz alınarak hesaplanır.

MADDE 12.2 PRİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Tazminat / Prim oranına göre uygulanacak indirim ve ekprimler;

Sigortalı için “ödenen tazminat / net prim oranı” Toplam sigortalı primine uygulanacak olan indirim oranı %0 %10 Sigortalı için “ödenen tazminat / net prim oranı” Toplam sigortalı primine uygulanacak ek prim oranı

%101- %150 %75 ekprim

%151- %200 %100 ekprim

%201 -%300 %150 ekprim

%301 ve üstü %200 ekprim

MADDE 12.3 PRİM ÖDEMELERİ

Sigorta priminin ne şekilde, hangi vade ve tutarlarda ödeneceği, başvuru üzerinde ve/veya prim ödeme formunda belirtilmektedir. Sigortalı, prim ödemelerinin tamamını poliçe üzerinde yazılı ödeme planı doğrultusunda peşin ya da blokeli taksitli şekilde kredi kartı ile yapar.

MADDE 13. YENİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

Madde 13.1 SİGORTA SÜRESİ VE SİGORTAYA KABUL

Sigorta süresi 1 yıldır ve poliçede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yürürlükte kalır. Sigorta teminatları başvurunun Sigortacı tarafından kabul edilip poliçenin düzenlenmesi ve peşinatın ödenmesi ile yürürlüğe girer. Sigorta poliçesi, şirketimize ilk girişte 14 günden büyük bebekler ve 60 yaşından küçük kişileri sigorta teminatı altına alır. Sigorta Ettirenin 18 yaşından büyük olması şarttır. 0-18 yaş arası çocuklar ise aile kapsamında ve/veya kanunen bakmakla yükümlü en az bir kişi ile teminat kapsamına alınabilir. Sigortacı tarafından aksi belirtilmedikçe T.C. sınırları dâhilinde ikamet eden yabancı uyruklu kişiler sigortaya kabul edilir.

3 S – Yabancı Uyruklu İkamet İzni / Ferdi Özel Şartlar 14

MADDE 13.2 SİGORTA ETTİRENİN SORUMLULUĞU

Poliçenin iptal edilmesi veya Sigortalı ‘nın poliçe kapsamından çıkması halinde, poliçe kapsamı dışında kalan bu kişiler adına düzenlenmiş evrakların Sigortacı ‘ya iade edilmesi sorumluluğu Sigorta Ettiren ‘e aittir. Evrakların tam olarak teslim edilmemesinden doğacak kayıplar Sigorta Ettirene rücu edilir. Sigortalı’ nın / Sigorta Ettiren’in beyanı gerçeğe aykırı, eksik veya yanlış ise Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 6 hükümleri uygulanır. Madde 6’ya göre Sigortacının hakları saklı kalmak kaydıyla Sigortalı/Sigorta Ettirenin beyan etmediği hastalıklarını değerlendirme ve şartlı kabulle (kapsam dışı, ek prim vb) teminat kapsamına alma hakkına sahiptir. Sigortacı, poliçenin Sağlık Sigortası Genel ve Özel Şartlarına aykırı olan giderleri ile teminat kapsamı dışında yapılan ödemeleri Sigortalıdan ve/veya Sigorta Ettiren’den tahsil etme hakkına sahiptir.

MADDE 14. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ESASLARI

MADDE 14.1 İPTALLER

Sigorta Ettiren / Sigortalı’nın poliçenin tanzim tarihinden sonra iptal talebinde bulunması halinde; aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir.

a) İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortasının şirkete ibraz edilmesi ,

b) İkamet izninin iptalini gösterir resmi makamlardan alınmış yazının iletilmesi,

c) 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı durumunda iptal işlemi yapılabilir.

Rizikonun gerçekleşmemiş olması durumunda poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçen süreye bağlı olarak Sigortacı prime hak kazanır. İptal nedeniyle Sigortalı /Sigorta Ettirene iade edilecek tutar gün üzerinden hesaplanır. Sigortalı’ya varsa ödenen tazminat tutarı, Sigortacı’nın hak ettiği prim tutarını aşıyorsa prim iadesiz iptal yapılır. Riziko gerçekleştiğinde primlerin henüz vadesi gelmemiş dahi olsa Sigortacı’nın ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarı kadar olan kısmı, muaccel hale gelir. Sigorta Ettiren, kesin vadeleri ve tutarları poliçe üzerinde belirtilen primlerinden herhangi birini vade bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim borcunun zamanında ödenmemesi durumunda Türk Ticaret Kanunu Madde 1434 madde hükümleri uygulanır. Sigortacı’ nın Sigortalı/ Sigorta ettirenin kötü niyetli hareketlerini tespit ettiği durumlarda (Sigortalı olmayan kişilerin sigorta teminatlarından yararlandırılması ve sağlık giderlerinin diğer sigortalılar adına düzenlettirilmesi, Sigortalının bildiği ve/veya belirtilerinin sigorta başlangıç tarihinden önce başladığı halde Sigortacı’ ya beyan etmediği mevcut beyansız rahatsızlıkların tespiti v.b.) Sigortacı ödemiş olduğu sağlık giderlerini alma ve/veya poliçeyi prim iadesiz iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 14.2 SİGORTA ETTİREN VEYA SİGORTALININ VEFAT DURUMU

Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının vefatı durumda ise Sigortacı aşağıda belirtilen durumlara göre işlem yapar. Sigorta ettirenin vefatı durumunda; Sigorta Ettiren ile poliçede yer alan sigortalı/sigortalıların farklı olması ve sigortalıların sigorta ettireni değiştirerek poliçeyi devam ettirmek istemeleri halinde, Sigorta ettirenin kanuni varislerinin yazılı onayının Sigortacı’ya iletilmesi gereklidir. Bu durumunda sigorta ettiren değiştirilerek poliçeye devam ettirilir. Kanuni varislerin onayının alınmadığı durumlarda yukarıda belirtilen iptal kriterleri doğrultusunda işlemle alınır ve varsa prim iadesi kanuni varislerine yapılır. Sigorta Ettirenin sigortalı ile aynı olduğu ve tek kişilik bir Poliçede, Sigorta ettirenin vefatı durumunda poliçe hükümsüz kalır. Sigorta ettiren kanuni varislerinin yazılı talebi halinde yukarıda belirtilen iptal kriterleri doğrultusunda işlemle alınır ve varsa prim iadesi kanuni varislerine yapılır. Birden fazla kişinin sigortalı olduğu Poliçelerde, Sigortalılardan birinin vefat etmesi durumunda, vefat eden sigortalının poliçeden vefat tarihi itibariyle çıkışı yapılır. Yukarıda belirtilen iptal kriterleri doğrultusunda varsa prim iadesi poliçedeki Sigorta Ettirene yapılır.

E-ikametsigorta.com, Sadece ikamet için yabancı sağlık sigortası hizmeti sunan bir online satın alma platformudur. Web sitemiz zaten bu amaç için kurulmuştur ve sadece 1 sigorta ürünü bulunmaktadır. Etbis’e kayıtlı olup tüm yasal süreçlere göre hareket etmektedir. Poliçemiz de ikamet başvuruları için geçerlidir. İkamet başvuru sürecinde, tüm bilgi ve tecrübelerimizi ücretsiz olmak kaydı ile sigortalılarımız ile paylaşıyoruz. Bu yönde Google Müşteri Yorumlarımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

Satın almak için buraya tıklayınız.

Saygılarımızla

E-İkamet Sigorta Ekibi

Önemli Not; Bütün ikamet işlemlerinizi Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî web sitesi olan https://e-ikamet.goc.gov.tr/ adresinden bizzat kendiniz gerçekleştiriniz. Üçüncü kişilerle ve aracılarla kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan sakınınız. İkamet başvurunuzu bu site dışında kesinlikle yapmayınız.

Tags: Insurance for Residence , Foreign Health Insurance; Insurance for Foreigners , Health insurance for residence permit in Turkey , Residence Insurance , страховка длявнж в турции , www.e-ikamet.goc.gov.tr , Foreigner Health Insurance , İkamet insurance , Yabancı Sağlık Sigortası , Yabancı Sigorta, Oturum İzin Sigorta , Göç İdaresi Sigorta , E-İkamet Başvuru Sigortası , İkamet Sağlık Sigortası , İkamet Sigorta , Turkish Citizenship , Ankara Sigorta , Türk Nippon Sigorta , Sompo Japan Sigorta , Arex Sigorta , Groupama Sigorta , Demir Sigorta , İkamet için Sigorta , İkamet Başvuru Sigortası , İkamet Sigortası, ikamet sigortası

En yeni blog yazıları için kaydolun ve en iyi teklifleri alın

Teşekkür Ederiz.
Seçiniz